ZAKAJ DEKONTAMINACIJA?

Kemikalije so del našega življenja. Pojavljajo se povsod saj so del narave. So neizogibni del našega življenja tako v industriji kakor tudi v gospodinjstvih. So bistvenega pomena za naš način življenja in naše gospodarstvo, vendar jih je treba varno upravljati, da bi zaščitili zdravje ljudi in okolje.

Enaki standardi za proizvodnjo, dobavo in varno uporabo kemikalij veljajo v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki vključuje države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Ti standardi veljajo za vse organizacije, ne glede na njihov položaj v dobavni verigi in proizvode, ki jih proizvajajo, uvažajo, izvažajo, dobavljajo ali uporabljajo. Odgovorni smo za varno uporabo snovi, ki jih dajemo na trg ali uporabljamo. Zahteva se, da vsak udeleženec dobavne verige posreduje informacije o varni uporabi kemikalij. Potrebni postopki so odvisni od vrste izdelkov na trgu ali v uporabi.

Postopke za zbiranje in ocenjevanje informacij o lastnostih in nevarnostih snovi ter mejnih vrednosti, ki smo jim lahko izpostavljeni določa uredba REACH, ena izmed bolj prepoznavnih inštitucij, ki uporablja zanesljive znanstvene metode za preverjanja skladnosti z REACH pa je OEKO-TEX.

Primerjava navadnega pranja in čiščenja s tehnologijo LCO2

Spodnje vrednosti so povzete po raziskavi inštituta CENTEXBEL, št. poročila 18.03183.02 in prikazujejo, kako se koncentracija kancerogenih delcev – policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), v postopkih pranja gasilske zaščitne obleke z vodo in detergenti zgolj prenese iz zunanjega sloja v membrano in notranjo podlogo, medtem ko jih čiščenje s tehnologijo tekočega CO2 iz oblačila popolnoma odstrani.

Navadno pranje

Čiščenje z LCO2

– 73 %

ZUNANJI SLOJ

+ 5 %

MEMBRANA

+ 32 %

NOTRANJA PODLOGA

– 100 %

ZUNANJI SLOJ

– 100 %

MEMBRANA

– 100 %

NOTRANJA PODLOGA

Kaj je REACH?

REACH je uredba Evropske Unije, sprejeta za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob hkratnem izboljšanju konkurenčnosti kemične industrije EU. Prav tako spodbuja alternativne metode za oceno nevarnosti snovi, da se zmanjša število testov na živalih.

REACH načeloma velja za vse kemične snovi, ne samo za tiste, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih, temveč tudi v našem vsakodnevnem življenju, na primer v čistilnih izdelkih, barvah in izdelkih, kot so oblačila, pohištvo in električne naprave. Zato uredba direktno ali posredno vpliva na večino organizacij v EU. Za uskladitev s to uredbo morajo organizacije opredeliti in upravljati tveganja, povezana z nevarnimi snovmi. Agenciji ECHA (European Chemical Agency) morajo dokazati, kako se snov lahko varno uporablja in ukrepe za obvladovanje tveganja sporočiti uporabnikom.

Če tveganj ni mogoče obvladati, lahko organi omejijo uporabo snovi na različne načine. Dolgoročno je treba najbolj nevarne snovi nadomestiti z manj nevarnimi.

REACH pomeni
Registracija (Registration),
Evalvacija (Evaluation)
Avtorizacija (Authorization) in
Omejevanje kemikalij (Restriction of CHemicals)

Veljati je začel 1. junija 2007.

OEKO-TEX

Oeko-Tex je globalno združenje za enotno testiranje in sistem certificiranja za tekstilne surovine, polizdelke in končne izdelke v vseh fazah proizvodnje. Testirajo se prepovedane snovi (npr. rakotvorna barvila), snovi z omejeno uporabo (npr. formaldehidi, težke kovine) in snovi, za katere je že dokazano, da škodujejo zdravju, a po zakonu niso prepovedane (npr. pesticidi, barvila, ki sprožajo alergije, ipd.). Tekstilni izdelki se lahko potrdijo v skladu z Öko-Tex standardom 100 samo, če vsi sestavni deli izpolnjujejo zahtevane kriterije.

Visoka merila

Od svoje uvedbe leta 1992 je bil osrednji poudarek OECO-TEX® STANDARD 100 razvoj znanstvenih meril, mejnih vrednosti in testnih metod. STANDARD 100 OEKO-TEX® na podlagi celovitega in strogega seznama ukrepov z več sto reguliranimi posameznimi snovmi upošteva:

  • Pomembne pravne predpise, kot so prepovedi nekaterih barvil barvili, formaldehidov, pentaklorofenol, kadmij, nikelj itd.
  • Številne škodljive kemikalije, tudi če še niso zakonsko urejene.
  • Zahteve iz prilog XVII in XIV Evropske uredbe o kemikalijah REACh ter seznama kandidatov za snovi, ki vsebujejo SVHC, če jih strokovne skupine združenja OEKO-TEX® ocenijo kot pomembne za tkanine, tekstil, oblačila ali dodatke. Razprave in razvoj, ki se štejejo za pomembne, se čim hitreje in učinkoviteje upoštevajo s posodobitvami standarda STANDARD 100 po zahtevah OEKO-TEX®.
  • Zahteve iz ameriškega zakona o izboljšanju varnosti potrošniških izdelkov (CPSIA) v zvezi s svincem.
  • Številni tudi okoljsko pomembni razredi snovi

Testna merila in mejne vrednosti v mnogih primerih presegajo veljavne nacionalne in mednarodne standarde. Obsežni pregledi proizvodov in redni obiski na kraju samem zagotavljajo, da ima industrija globalno trajnostno zavest o odgovorni uporabi kemikalij. S tem konceptom je STANDARD 100 podjetja OEKO-TEX® že vrsto let prevzel pionirsko vlogo.

V sodelovanju z: